Heimstaden Pref ger en sista utdelning

Utdelningen kommer att bli slopad i Heimstaden Pref, då bolagstämman säkert går på styrelsens förslag. Därmed blir den sista utdelningen som aktieägarna beslutade om 2023 att bli den som betalas ut den 10 april 2024 (sink-dag är 3 april och ex-datum 4 april). Sink-dag innebär sista dagen utdelningen är inkluderad i aktiekursen.

Heimstaden Pref ställer in utdelningen och det är inte värt risken att äga aktien. Det finns bättre preferensaktier.

Har fastighetsbolaget Heimstaden ställt in utdelningen nu?
Inte riktigt än. Det blir en sista aktieutdelning i april 2024. Utdelningar beslutade på årsstämma måste i princip genomföras. Sedan lär det bli minst ett år utan, kanske längre beroende på hur djup fastighetsbolagets kris blir.

Om jag äger aktien vid utdelningsdatum, men säljer den några dagar senare, kommer jag då att stå registrerad som fordringsägare och få min utdelning + räntan då de återupptar utdelningarna?
Nej, taktiken att bara äga aktien över alla datum där preferensaktiens utdelning skulle ha kommit och aldrig annars fungerar inte. När ett bolag som ställt in utdelningen återinför den så får alla som är aktieägare på den framtida sink-dagen (det vill säga med i aktieägarregistret på avstämningsdagen) utdelningen. Har man ägt utdelningen under tiden den varit inställt och sen sålt får man inget.

När industribolaget Volati höll in utdelningen på sin preff under 2000 fick alla som var aktieägare när börsen stängde på sink-dagen den 3 februari 2021 utdelningen och räntan på totalt 30,80 kr per preferensaktie. Se pressrelease här.
”Bolagstämman beslutade vidare om preferensaktieutdelning i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen med ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp om 30,80 kronor per preferensaktie, vilket inkluderar ett innestående belopp om 20,80 kronor. Avstämningsdag för preferensaktieutdelningen är den 5 februari 2021 (sista dag för handel med rätt till utdelning är 3 februari 2021).”

Det är inte alls säkert att det blir något motsvarande för Heimstaden Pref. Det kan komma förslag på andra lösningar som är mindre fördelaktiga, vilket vi sett i exempelvis Eniro och Oscar Properties.

Hur ska jag göra med aktien?
Generellt är det svårt att uppskatta hur det ska gå för bolag med hög skuldsättning och finansiella kris. Mitt råd är därför fortsatt att undvika Heimstaden Pref. Det finns bättre preferensaktier.

Blir SBB D värdelös utan utdelning?

SBB kommer enligt 2023 års bokslut på SBB.se inte att ge någon utdelning från våren 2024. Om det varar för evigt – är då d-aktien värdelös?

Blir SBB D värdelös utan utdelning? Min slutsats: Om SBB överlever och bara kör på utan utdelning som Balder är d-aktien värdelös. Det skulle skada bolagets rykte och därför lär bolagsledningen och bolagets huvudägare vilja ha utdelning igen.

Läsarfråga: Om SBB inte betalar utdelning på sin D-aktie, kommer den utdelningen ackumuleras/sparas så att det betalas ut senare, när utdelning betalas på a/b-aktierna? En D-aktie är ju värdelös om utdelning aldrig betalas ut och ett bolag kan ju ändra utdelningspolicy. SBB kan bli ett Balder som återinvesterar allt. Hur skall man tänka kring detta?

Svar: D-aktien har enligt SBB:s bolagsordning rätt till utdelning utifrån vad a- och b-aktien ger:

”Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.”

Svaret på läsarfrågan finns i SBB:s bolagsordning och den intressantaste biten, som jag ska försöka tolka, har jag svärtat:

”Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.”

Det är ett väldigt viktigt OM det där. Om SBB aldrig någonsin beslutar om utdelning på stamaktie B kommer d-aktieägarna aldrig någonsin att få utdelning heller. Varken upplupen eller ny. Enda värdet då vore om bolaget upplöses och det då finns kapital att dela ut.

”Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt trettioen (31) kronor per aktie.”

Min slutsats: Om SBB överlever och bara kör på utan utdelning som Balder är d-aktien värdelös. Det skulle skada bolagets rykte och därför lär bolagsledningen och bolagets huvudägare vilja ha utdelning igen.

All generellt fakta och villkor om d-aktier har jag på denna sida.

Ger belåning av aktier ökad skatt?

Jag har fått frågor om belåning av aktier ökar schablonskatten? Svaret är lite förenklat ja, om du har en värdepapperskredit och belånar dina aktier i ISK eller i KF.

Jag frågade om min KF och Avanza svarade mig att ”Det är korrekt att din skatt ökar då det sker en insättning på kontot iom att du nyttjar krediten. Ditt värde blir också högre vilket räknas med för beskattning vid nästa årsskifte.”

Tolkar jag mejlsvaren från Skatteverket rätt har de samma linje.

När det gäller ISK står på Skatteverkets sajt att:
”Enligt Skatteverket är det skatterättsligt sett inte möjligt att ha en kredit inom ramen för ett investeringssparkonto. En kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto ska alltid anses upptagen utanför kontot. Det innebär att varje gång en kredit utnyttjas ska detta likställas med en egen inbetalning på investeringssparkontot som ökar kapitalunderlaget.

Räntan för krediten är avdragsgill, eftersom krediten vid beskattningen inte ska anses upptagen inom ett investeringssparkonto.”

Slutsats: Varje gång du belånar dina aktier räknas det som en insättning till din depå. Schablonintäkten och därmed skatten på KF och ISK stiger därför om du använder en värdepapperskredit.

Även i värdet av tillgångarna ingår din kredit, vilket höjer kapitalunderlaget och därmed din skatt.

Belånar du din KF eller ditt ISK via din nätmäklarens eller banks kreditutbud lönar det sig enbart om du får en avkastning som är högre än schablonskatten plus låneräntan minus effekten från att dina räntekostnader är avdragsgilla.

Belåning av aktier ökar din schablonskatt.

Räkneexempel exklusive effekten av insättningar (2024 års skattesatser):
0,7 gånger låneräntan för private banking-kunder på 2%
plus 0,3 gånger schablonräntan på 3,6%
= 2,5%.
Du behöver med andra ord en avkastning på över 2,5 procent för att alls få någon avkastning på dina aktielån. Jag har enbart räknat med lånets effekt på värdet på löpande årsbasis efter det första året då insättningar ingår. Dessutom får du betala courtage för att handla aktier. Plus att många kanske inte kan låna så billigt som 2%.

Att ta det försiktigt med belåning av aktier är mitt råd.

Vill du läsa mer om belåning av aktier, så kallade värdepapperslån eller portföljlån, har jag en artikel hos Privata Affärer om det här (betalvägg). Där skriver jag bland annat att Avanza har lägsta räntan (upp till 10% av din kredit), men Nordnet har inga uttagsvillkor. Hos Avanza måste vi enligt avtal använda kreditkontot till värdepappersköp, inte hos Nordnet.

Hur mycket kan en aktie som SBB rasa?

Jag fick tidigare i veckan en läsarfråga om det finns en botten i SBB. Det gör det säkert. Allt handlar om vad bolagets fastigheter är värda, för skuldernas storlek är mer given.

Läsarfråga: Jag är en av dem som sett investeringen i SBB krympa. Det jag inte riktigt förstår är hur mycket värderingen och aktiekursen kan minska?

Skulle bolaget gå i konkurs borde väl byggvärdet på bolagets fastigheter minus skulder utgöra ”bottennivå”? För kommuner & andra aktörer kommer ju behöva fastigheterna även framgent, så jag har lite svårt att förstå att det inte verkar finnas någon botten i hur lågt kursen kan gå trots ”kreativ bokföring” och övervärdering av fastigheter borde väl ändå byggvärde vara någon form av botten. Det är något jag missar men vad?

Hur mycket kan en aktie som SBB rasa? Det finns säkert en botten. Allt handlar om vad bolagets fastigheter är värda, för skuldernas storlek är given.

Hernhags svar – Vad SBB:s fastigheter är värda avgör var aktien har sin botten

Jag svarar: Aktien blir bara värd noll kronor om värdet på fastigheterna sjunker så mycket att skulderna är större än tillgångarna i SBB. ”Byggvärdet” är då mindre än skulderna.

Då skulle det egna kapitalet vara negativt, vilket när det är orsakat av förluster ger konkurs utan nytt kapital. Detta oavsett hur många miljarder det rör sig om.

Så långt kommer det sannolikt inte att gå och dagens rally kanske är början på en botten för aktien.

I ett värstascenario får SBB emittera nya aktier till låg kurs så utspädningen blir stor för befintliga aktieägare. Den risken har varit med och sänkt aktien. Ju mer aktien fallit desto mer svårare att emittera aktier, vilket kan ha skapat ny kursnedgång. 

I ett bra scenario säljer SBB fastigheter till bra priser och betar av ”de svåraste skulderna”. Med det menar jag obligationer och hybrider och annat där det inte längre lär gå att lägga om lånen till rimliga villkor.

Andra frågor jag svarat på om SBB är dessa tre frågor och jag har även skrivit om SBB:S katastrofrapport.

Aktier att äga för evigt?

Finns det aktier som man kan äga för evigt undrar denna läsare. Andra har också frågat om aktier att gifta sig med eller ha i byrålådan. Det är inte många bolag som man alls kan eller bör äga för evigt utan att enstaka gånger ompröva.

Läsarfråga: Jag har en portfölj med aktier där jag enbart köper. Tanken är att den här portföljen ska växa under lång tid.(tänk aktiestinsen). Jag kommer ev ta en liten del när jag pensionerar mig. Jag vill att mina barn ska ta över portföljen när jag går bort. Frågan är: vilka aktier tycker du att man kan ha med i en ”Forever-portfölj”

Hernhag svarar: Det är nog bara investmentbolag som man kan ha för evigt utan att ta för stor risk. Enskilda rörelsedrivna bolag bör man följa. Investmentbolag passar bäst för att vara passiv i och att låta barn ärva, då den typen av aktier innebär riskspridning till en korg av olika andra aktier.

Finns det aktier som man kan äga för evigt undrar denna läsare. Andra har också frågat om aktier att gifta sig med eller ha i byrålådan.

Helt optimalt är det inte att vara gift livet ut ens med investmentbolagsaktier. Bolagen kan förändras till det sämre eller något helt annat där också. Det kan också bli avknoppningar.

Men en minimal övervakning kan man däremot äga de under en mycket lång tid.