Intrum planar ut skuldkurvan till hög ränta

Det är för mig uppenbart att Intrum fokuserar mer mot lånens löptider och förfallostruktur än på räntorna. I alla fall i enstaka fall. Målet är med andra ord att plana ut kurvan med obligationslån som förfaller.

Så länge bolaget kan tjäna ca 12 procent i avkastning (mätt som IRR, det vill säga inklusive ränta på ränta-effekt) klarar de höga räntor. Utdelningen är också liten jämfört med den stora kassan.

Det är mina slutsatser utifrån Intrums svar på mina frågor och utifrån nyheten om deras nya femåriga obligation (länk i ny flik) på 9,25 procent i fast ränta. Den är på 450 miljoner euro och såldes till 97,02, vilket är 3 procentenheter under det nominella beloppet som Intrum ska betala tillbaka. Den effektiva räntan är därmed över 10 procent om jag fattat allt rätt.

Tre frågor och svar till Intrums IR-avdelning

Jag frågade Intrums IR-avdelning och fick de här svaren från Anders Bengtsson, Investor Relations Manager.

Att räntan trefaldigas från 3,125% till 9,25% måste väl ändå vara en klar försämring för Intrum?
– Intrum har ett väl genomtänkt och proaktivt förhållningssätt till bolagets finansiering. Refinansieringen av den här obligationen är en del av vår löpande verksamhet, eftersom Intrum hanterar förfallostrukturen för våra skuldinstrument över flera år för att reducera risk. Det här har varit planerat sedan länge och är i linje med bolagets finansieringsrutiner.

– Det är viktigt att notera att den här obligationen utgör mindre än en tiondel av Intrums samlade skuldinstrument, med en mycket liten påverkan på vår totala räntekostnad. Den genomsnittliga räntekostnaden om 3,7%, justerat för den här transaktionen, skulle ha uppgått till 4,3% baserat på den senaste genomsnittliga 12-månadersräntan på våra skuldinstrument (om den här transaktionen skulle ha ägt rum 1 oktober 2021). 

Bilden är från Intrums presentation för investerare i samband med niomånadsrapporten 2022.

Fanns det inte banklån till lägre ränta än 9,25%? 
– Den nuvarande makroekonomiska utvecklingen har märkbart förändrat förutsättningarna på obligationsmarknaden. Sett till var marknaden står idag är villkoren väl i linje med dem för motsvarande företag. Intrum kommer att fortsätta att diversifiera förfallostrukturen över flera år för att minska risk. I takt med att makroläget förbättras så kommer även villkoren för framtida refinansieringar att göra det.  

– Vi har för närvarande nyttjat finansieringsmöjligheter genom en RCF, som liknar ett banklån. Vi kommer, precis som vi har gjort historiskt, fortsatt att ha en diversifierad och proaktiv finansiering av våra skuldinstrument.

Kan du säga något om huruvida det senaste årets stigande räntor gynnar Intrums verksamhet? Det blir väl mer ränteintäkter för bolaget i form av dröjsmålränta och lönsamhet på skuldportföljer etc?
– Den nuvarande makroekonomiska miljön förväntas leda till ökad efterfrågan av våra tjänster och ett ökat inflöde av nya ärenden, särskilt under 2023. Det kommer också påverka våra avkastningskrav på portföljer som vi avser förvärva. Dessa faktorer har större inverkan på Intrums affär än räntan för de sena betalningar vi hanterar. 

– Intrum har en diversifierad förfallostruktur, fördelad från 2023 till 2028. 72% av vår finansiering har en fast ränta och att Intrum har en mycket stark likviditet på 17,3 miljarder SEK per Q3 2022.

Mina kommentarer och lite analyserande

Likviderna på 17,3 miljarder kr är stora jämfört med fjolårets utdelning på totalt 1,6 miljarder kr.
Detta då 13,50 kr per aktie gånger antalet aktier = 1643 miljoner kr i totalt utdelning.

Nu är Intrum ganska hårt skuldsatt om vi titta på bland annat soliditeten, som är låga 26 procent. Detta enligt Börsdata.

Oavsett är det ingen större match för Intrum att klara utdelningen, frågan är vad banker och kreditvärderingsinstitut tycker. Blir det ännu högre räntor om de fortsätter höja utdelningen?

Höjer Intrum utdelningen till 14 kr per aktie är det ändå bara en tiondel av kassan som delas ut. Prognoserna som finns hos Marketscreeners.com säger fortsatt höjd utdelning, men det kan vara gamla prognoser. Vad vet jag.

Ett gammalt exempel på att vi inte ska lita på databaser är när norska oljerigguthyraren Fred Olsen Energy klappade ihop. D¨å hade Factset uppgifter/prognoser i sin databas som sade PE-tal på 3 eller 4, strax innan förlusterna fick bolaget att gå under.

Intrum är den aktie i min sparbox Utdelningsfavoriter by Hernhag som jag är mest fundersam kring. Direktavkastningen är rätt även om bolaget mot förmodan skulle halvera utdelning. När bokslutet kommer den 26 januari får vi se hur det går.

Fördelen med sparboxen är att den bygger på månadssparande, så vi kan snitta ned oss under lång tid i väntan på ett bolag i en svacka ska återhämta sig. De bolag där läget blir för oklart eller där jag inte tycker att aktien är värd risken lämnar Utdelningsfavoriter by Hernhag. Du sparar i boxen via Aktieinvest.se.

Fotnot: Jag äger endast Intrum-aktier via sparboxen.

20 reaktioner till “Intrum planar ut skuldkurvan till hög ränta”

 1. Hur ställer du dig till transparensen i bolaget? Vem förstår sig egentligen på risken i allt de har lagt utanför balansräkningen tex? Gör de ens det själva tro?
  Mvh investera-pengar.blogspot.com

 2. Marcus, som du nämner i inlägget utgör den nu aktuella obligationen endast en mindre del av Instrums finansiering. Den har således en ganska marginella betydelse för bolaget och dess utveckling. Hur ser du mer fundamentalt på Instrum och dess framtid?

 3. Hej Marcus,

  Både Intrum & Tele2 borde väl bottna snart? vilken av dessa tycker du är stabilast? och fyller du på dessa i dagsläget?

  känner du någon oro för Tele2 med tanke på ökade elpriser?

 4. Hejsan,

  Hur ser du på Intrum idag? Kursen är onekligen ännu mer nedtryckt i samband med bank aktierna.

  Anser du att Intrum på 100 lappen är en högrisk aktie med tanke på deras skuldkvot, årsbokslut och nedgång i konjukturen?

  Noterar oxå att få analytiker följer bolaget och att Blackrock har utökat sin blankning i aktien!

  Dessutom inga nyheter från bolaget själva!

  Mvh

  1. Hej!
   Jag är fortfarande oroad över Intrums utveckling, men utan negativa nyheter från bolaget går det att hålla hoppet uppe. Förhoppningsvis toppar låneräntorna under 2023, vilket skulle gynna bolaget. Svårt att säga hur hög risken egentligen är. Den upplevda risken är mycket hög nu, medan den egentliga borde vara klart lägre efter all nedgång.

 5. Hej,

  Tack för ditt svar!

  Aktien känns bottenlös, svagare och svagare. Lite som HM var innan dom stora återköpen och även e-lux.

  Ned idag 6,89 proc utan några nyheter (iofs nyheter mellan rapporter verkar ovanligt från deras IR)

  Att Morgan Stanley minskat sitt innehav och blankningen ökat i närtid känns onekligen farligt. Blankningen av Embracer har ju på kort tid fungerat bra, och då är positionen betydligt mindre av kapitalet.

  Har du några insikter på hur aktien och deras portfölj utvecklas under tidigare perioder av räntehöjningar?

  Har du kvar dina innehav och har du ökat ngt i nedgången, 13 proc i avkastning är ju i sig signifikant högt?

  Mvh

 6. Hej igen,

  Svaret på dagens enorma ras är följande finns i kallelsen till årsstämman: Nyemission/utspädning som vanlig aktieähare inte kan delta i.

  Är garanterat därför blankningen ökat och MS sålt av/minskat sitt innehav.

  Har du några kommentarer/info om Intrum nuläge, kurs och kommande nyemission?

  Mvh

  Bemyndigande 20 procent

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

  Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

  Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter.

  Majoritetskrav

  För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  (b) Bemyndigande 10 procent

  För det fall stämman inte godkänner förslaget om emissionsbemyndigande om 20 procent under punkten a) ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

  Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

  1. Det är nog en förklaring till det hela. Känns ändå rätt att Intrum ska kunna konvertera skulder till aktier. Det ökar flexibiliteten. Det blir tyvärr allt svårare ju mer aktien rasar, själva ”valutan” att betala skulder med minskar.

 7. Hej,

  Hur tänker du och agerar i Intrum utifrån nuläget?

  Säljer av en del, ökar, vilka ev. kursnivåer ser framgent och om nyemission med rabatt tillsammans med utspädning ges, betyder det ju att risken är att värdet urholkas mellan 20-40 proc beroende på alt 1 eller 2, eller för oss övriga aktieägare?

  Varför skrivs det så litet om Intrum, ointressant som Ericsson är i USA fast Intrum är i Sverige?

  Om nyemission är bestämt undrar man varför Styrelseledamoten köpte för 3,4 mkr?

  Intrums styrelseledamot Hans Larsson köper aktier för 3,4 miljoner kronor (Finwire)
  2023-02-01 11:17
  Hans Larsson har den 1 februari köpt 25 000 aktier i kredithanteringsbolaget Intrum där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 137,75 kronor per aktie, en affär på 3,4 miljoner kronor.

  1. Ingen nyemission är bestämd, men styrelsen och vd vill gissningsvis ha den möjligheten. Insiderköpen i Intrum är glesa men de finns. Bra att de inte säljer utan tror på det de gör.

   Jag äger Intrum enbart via Sparboxen och de lilla delen av mitt sparande får ligga kvar och fyllas på via månadssparande.

 8. Hej,

  Vad är en lilla del och du tänker inte fylla på ngt mer utöver per månad i och med kurs för att sänka gav ytterligare?

  Du som varit med länge, vad säger du om kursen späds ut 20 proc med rabatt, är 30 proc plus sänkning av kursen möjlig?

  1. Hej!
   Det vore illa om utspädningen blev så stor, såvida det inte får rejält med skuld att försvinna. Det hela beror på förutsättningarna när så sker. Kursen och villkor, etc.

   Mitt totala innehav i Intrum är under 1%.

  1. BHG vet jag inte, Intrum har ett P/E-tal på 5 på årets vinst även om den faller en bit till 20 kr per aktie. Exklusive engångsposter då. Aktien borde vara riktigt billig nu och utan investeringar blir det rejäla kassaflöden. Eller så har jag tokfel. 🙂

 9. Tjena,

  Ser du möjliga förvärv för Intrum (investeringar?)eller är det mer troligt att kapitalanskaffning avser att minska skuldkvoten?

  Nu har du 1 proc bara i bolaget, men ser du ingen risk med urholkningen av GAV med deras emissions förslag? Utveckla gärna lite här.

  En annan aktie: E-lux Har du någon info om hur du ser på den aktien som tex ett turn around case?

  Mvh

  1. Hej, förvärv finns nog också på kartan. Sen får vi se om det alls blir en nyemission i Intrum.

   Electrolux tror jag som vanligt kommer att gå bra som bolag och slå börsindex det år konjunkturen vänder och verkligen stärks. Sen blir det en sämre placering igen. Jag undviker dem.

  1. Hej, mitt största innehav är Brookfield Renewable Corp.
   Ericsson har inte presterat särskilt bra de senaste 22 åren så jag rekommenderar inte aktien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)