Ordlista – engelska finansord

Här är min ordlista med engelska finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. För att lära mig all finansengelska har jag genom åren översatt och skrivit ner glosorna, eftersom jag lär mig saker och ting bättre när jag skriver.

Hoppas du har användning av den. Det går ju om inte annat att ha den som utbildningsmaterial och plugga in alla finansorden som glosor om du inte kan alla redan.

Accounts Receivable (AR) kundfordring
Accredited Investor kvalificerad investerare
Acquisition förvärv
Acting tillförordnad
Allotment tilldelning
Annual report årsredovisning
Appoint temporarily tillförordna
APR = Annual percentage rate effektiv årsränta
Associate company intressebolag
All time high alla tiders högsta, kursrekord
Auto pay autogiro
Average cost per share anskaffningskostnad per aktie, GAV
Bankrupt estate konkursbo
Basis point (BPS) räntepunkt
Blocked currency, nonconvertible currency ej växlingsbar valuta
Board lots handelsposter
Bonus issue fondemission
Budget budget
Bullion (guld/silver)tacka
Burn rate förbränningstakt av pengarna i bolaget
Business cycle konjunkturcykel
Bye-Laws bolagsordning
Call option köpoption
Call premium 1 en sorts straffavgift till obligationsinnehavarna för förtida inlösen
2 summan du får (av köparen) när du ställer ut en köpoption
Call price (redemption price) inlösenkurs
Capital gain reavinst
Carrying value kvarvarande värde = anläggningstillgångens inköpspris minus avskrivningar
Cashier’s check postväxel
Certified check postväxel
Certificate Of Deposit (CD) Ränteprodukt med löptid och bunden ränta.
Chattel lösöre
Closed end (fund/investment) Börshandlad fond, men det blir inga nya eller färre andelar/aktier när du köper eller säljer. Därmed kan det bli substansrabatt eller substanspremie.
Collateral pantsäkerhet, borgensåtagande
Commodity råvara, handelsvara
Commodity prices råvarupriser
Common stock, common share stamaktie
Compounding ränta-på-ränta, ackumulera
Consumer discretionary sällanköpsvaror och –tjänster
Co-operative society ekonomisk förening (se även Swedish credit union)
Cornerstone investors ankarinvesterare
Corporate bullshit affärsord som är floskler
Corporize, equitize bolagisera
Court verdict in tax dispute dom i skattemål/tvist
Custodian Bank förvaringsinstitut. En finansiell tjänst där tillgångar förvaras och rutiner granskas.
Currency hedge valutasäkring
Current ratio balanslikviditeten. Omsättningstillgångar delat på kortfristiga skulder.
Cut the interest rate sänka räntan
Cyclical cykliska
Damage the equity sentiment skada förtroendet för aktier
Debentures skuldebrev
Debt collection, collection of debts inkasso
Decoupling en losskoppling i börsutvecklingen mellan ex två index som tidigare korrelerat
Deductible avdragsgill kostnad eller i försäkringssammanhang självrisk
Delist avnotera
Deputy CEO vice VD
De-stocking lagerneddragningar
Directed equity issue riktad nyemission (av aktier)
Disclosure notice, declaration flaggningsmeddelande
Divest avyttra
Dollar-cost averaging månadssparande (fast summa vid varje köp)
Domestic consumption Hushållskonsumtionen
DRIP Dividend Reinvestment Plan. Återinvesteringsplan.
Due date förfallodag
Due diligence utförlig genomgång av ett företag inför till exempel ett uppköp
Economics nationalekonomi
Election committee valberedning
Embezzler Förskingrare
Employee co-determination talks motsvarande MBL-förhandlingar
Employee stock options personaloptioner
Endowment insurance kapitalförsäkring
Equitable remedy När någon av domstol/skiljenämnd tvingas fullfölja ett kontrakt/avtal istället för att bötfällas för att ha brutit det.
Equity credit facility Tillskott av eget kapital (nyemission) på samma sätt som om du tog lån via en beviljad kreditlina.
Equity indices aktieindex
Equity portfolios aktieportföljer
ETN = exchange traded notes ETC = börshandlade certifikat, som råvarucertifikat
Fee ownership (fee simple, freehold) Att du äger en fastighet, både hus och mark (ej arrende)
Financial year räkenskapsår
Float de premier som du som kund betalar in till ett försäkringsbolag och som bolaget inte förrän långt in i framtiden behöver betala ut i en ersättning blir ett stort kapital som försäkringsbolaget kan investera (ej samma sak som free float, som är de aktier i ett bolag som inte huvudägaren har utan som kan handlas och byta ägare då och då)
Foreclosure pantövertagande
Foreclosure sales pantförsäljningar (t.ex. en bank tar över ett överbelånat hus och säljer det)
Front-end load köpavgift (oftast hos aktiefonder som är open-end)
GNP, Gross national product BNP, BruttoNationalProdukt
Gorilla branschdominerande företag (endast i finansengelska)
Government bond statsobligation
Group Chief Executive koncernchef
Herd behavior flockbeteende
Hernhag.se Skojar bara, det är inget engelskt ord.
ICR Interest coverage ratio, alltså räntetäckningsgrad.
Impairment nedskrivning av en tillgångs värde
Initial public offering (IPO) Första nyemissionen till allmänheten (med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt)
Intangible (asset/property) Immateriell (tillgång/egendom)
Interim report delårsrapport
Investment Savings Account Investeringssparkonto (ISK)
Invoice faktura
Invoice amount fakturabelopp
Invoicing fakturering
Junk bond skräpobligation
Land property markområde
Lease ownership (leasehold) arrende av mark
Lessee hyresgäst
Lessor hyresvärd/utarrenderare
Letter of intent (=LOI), Memorandum of Understanding intentionsavtal
Lettings uthyrningar
Liabilities skulder
Limited partnership Kommanditbolag
Load fund värdepappersfond med köpavgift, som kan ha en distributionskostnad på max 1% utöver det.
Loan-loss provisions kreditförluster
Mandatory offer Obligatoriskt bud (enligt budplikt)
MITTS (Market Index Target-Term Securities) (aktie)indexobligationer
Mortgage Substantiv: säkerhet, inteckning.
Verb: belåna, inteckna
Mortgage loan Hypotekslån
Municipals kommunala självstyren, som i USA kan ge ut obligationer medborgarna kan köpa
Net Asset Value (NAV) Nettoandelsvärde (NAV). Används även för substansvärde.
Net Asset Value discount Substansrabatt.
Net Asset Value premium Substanspremie.
Net Interest Income (NII) räntenetto
New share issue nyemission
No-Load fund värdepappersfond helt utan köpavgift, men som kan ha en distributionskostnad på max 0,25% utöver det.
Nomination committee nomineringskommitté
Notice, Notice convening kallelse
Open end (fund/investment) Det blir nya andelar när du köper, färre när du säljer
Order backlog orderstock
Order bookings orderingång
Oversubscribed övertecknad
P&C Insureance (Property And Casualty Insurance) fastighets- och skadeförsäkring
Pain trade smärtsam affär, för du har maximalt dålig tajming
Par value nominellt värde
Parent company moderbolag
Payout ratio utdelningsandel
Penny stocks frimärksaktier
Pension fund pensionsfond
Pip Percentage in point. Den minsta rörelse en valuta kan göra. Är ofta men inte alltid en tiotusendel av valutans värde.
Preemption right primär teckningsrätt (som nuvarande aktieägare har gentemot icke-ägare)
Preferential rights issue företrädesemission
Preferred stock, preference share, reference share, preferreds preferensaktie
Private economy privatekonomi
Profit-taking vinsthemtagning
Property yield direktavkastning
Proprietary traders traders som handlar med bankens egna pengar.
Public debt, government debt statsskuld
Put option säljoption
Record date avstämningsdag
Redemption depository receipts inlösenaktier
Redemption fee säljavgift (om det gäller fonder)
Redemption price (call price) inlösenkurs
Redemption procedure inlösenförfarande
Redemption program inlösenprogram
Repurchase treasury shares återköpta egna aktier (som bolaget därmed äger i sig själv)
Retail detaljhandel
Retailer detaljist
Retain bibehålla
Reverse stock split omvänd aktiesplit, sammanläggning av aktier
Revolving credit facility flexibel kreditlina som kan ökas och minskas under löptiden
Rights issue nyemission med teckningsrätter
Rising rating dispersions ökande värderingsspridning
Saturday night special midnattsräd
Secured loan säkerställt lån
Settlement avräkning
Share buyback program återköpsprogram av aktier
Shell company skalbolag
Short interest det totala antalet aktier i ett bolag som blivit blankade
Short ratio blankningsandel. Antalet blankade aktier delat på genomsnittlig antal handlade aktier. Visar hur många dagar det minst tar för blankarna att köpa tillbaka aktierna de lånat och sålt. Short ratio kan också betyda andelen blankade aktier av den fria floaten (free float, public float)
Short selling blanka
Solidity soliditet
Spin off avknoppning
Staples dagligvaror, basvaror, stapelvarors
statutory merger tvångsfusion
Stocks dragged lower principally by Astra aktier drogs ned främst (på grund) av Astra
Streamlines operations renodlar verksamheten
Strike price lösenpris för option
Subordinated debt förlagslån
Subprime mortgage bolån till mindre kreditvärdiga låntagare
Subscription period teckningstid
Subscription price emissionskurs, teckningskurs
Subscription warrants teckningsoptioner
Subscriptions fee köpavgift (om det gäller fonder)
Subsidiary dotterbolag
Sundries småutgifter
Swedish credit union ekonomisk förening
Swedish Tax Agency skatteverket
Take over uppköp
Take over bid uppköpserbjudande
Tenant arrendator
Term loan banklån med villkor för amortering
The stock selection valet av aktier
TIPS = Treasury Inflation Protected Securities realränteobligationer
Tracking stock av moderbolag emitterad aktie som inte ger ägande utan bara ger avkastning utifrån hur ett dotterbolag går, alternativt en andel i en fond som följer ett index
Trading partnership handelsbolag (bolagsformen)
Tradinglot handelspost
Transferable subscription rights teckningsrätter
Treasury Bill (T-Bill) statsskuldväxel (kortare löptid än ett år)
Treasury bond en sorts statsobligation med löptid längre än 10 år och fast ränta
Treasury department finansdepartementet
Triple Witching när det är inlösen för aktieoptioner, aktieterminer och aktieindexoptioner samtidigt
Trustee förvaltare
Underwrite garantera (en nyemission)
Upbeat optimistisk
Utility stocks aktier inom kraftförsörjning
Wealth management förmögenhetsförvaltning
Vendor försäljare
Wholesale grosshandel
Wholesaler, wholesale dealer grossist
Withholding tax on dividend källskatt på utdelning
Year end report bokslutskommuniké

28 reaktioner till “Ordlista – engelska finansord”

 1. Hej Marcus! Vad kallar man ” schablon ” på engelska?? Kanske lite dum fråga men den har snurrat runt i mitt huvud. Elisabeth T-P

  1. Hej!
   Kanske är det ”flat-rate tax”, alltså platt skatt. Enligt tyda.se är det så eller ”standard tax rate”. Platt skatt använder vi ju bara om inkomstskatter som inte är progressiva.

 2. Imponerande och bra Marcus och kul humor under H.

  1. Hej!
   Stiftelse heter nog ”trust”, lite beroende på land och skatteregler. Insamling till välgörenhet är charity. ”Charity trust” är min gissning.

   Handelshus beror nog helt på sammanhanget.

 3. Hej! Tack för en bra lista. Jag undrar vad substansvärde heter eller har för motsvarande begrepp på engelska? Har sökt i listan men inte hittat det.

 4. Hej Marcus

  Jag saknar payout ratio som man väl kan kalla utdelningsandel.
  Borde det inte varit med på din sajt ? 😉

  glad sommar // Micke

 5. Hej Marcus. Tack för ett bra jobb.
  Jag undrar hur man kan förklara på engelska på ett enkelt och kort sätt vad det innebär att placera via ISK? Tack så mycket.

 6. Hej!

  Jag undrar vad ”lösenuppgifter” heter på engelska? Eller vad kan man säga för att en utländsk bank ska förstå vad jag behöver?

  Stort tack!

 7. Hej Marcus!

  ”Shares of stock” – vad syftar man på då? Är det bara ett uttryck för aktier eller hur skulle du översätta det?

  Mvh Moa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)